Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Holokaust guľkou: Einsatzgruppen

Publikované : 20.03.2016 | Zobrazení: 13866 |
8 minút čítania

„Dnes môžem konštatovať, že ciele, ktorými sa rozumelo vyriešenie židovského problému v Litve, Einsatzkommando 3 dosiahlo. V Litve už žiadni Židia nie sú – okrem Židov pridelených na prácu a ich rodín. Mal som v úmysle zabiť aj týchto pracujúcich Židov a ich rodiny, ale stretol som sa s najtvrdším protestom civilnej správy a Wehrmachtu, ktorý vyvrcholil zákazom: Títo Židia a ich rodiny nesmú byť zastrelení!“

                                                                                     (SS-Standartenführer Karl Jäger, veliteľ Einsatzkommanda 3)

 

Strana 6 Jägerovej správy. Číslo v pravo dole udáva počet zavraždených ľudí: 137 346Týmito slovami končí svoju rozsiahlu správu datovanú 1. decembrom 1941 dôstojník SS Karl Jäger, veliteľ špeciálneho oddielu Einsatzkommando 3, pôsobiaceho na území Nemcami okupovanej Litvy. Jäger poslal správu svojmu nadriadenému, SS-Brigadeführerovi Dr. Franzovi Walterovi Stahleckerovi, veliteľovi Einsatzgruppe A. Táto skupina zvláštneho nasadenia bola pridelená k Skupine armád Sever, operujúcej v pobaltských štátoch – v Litve, Lotyšsku a Estónsku. Jäger v spomínanom dokumente s nemeckou precíznosťou popisuje presný počet akcií, ktorých sa jeho komando zúčastnilo na okupovaných územiach od 2. júla 1941 do konca novembra 1941. Deň po dni zaznamenal dátum, miesto a presný počet židovských (i nežidovských) obetí, ktoré boli jeho mužmi postrieľané. Jäger dokonca dôsledne rozlišoval medzi popravenými židovskými mužmi, ženami a deťmi. Text obsahuje záznam o zavraždení 137 346 ľudských bytostí. To všetko stihlo jedno jediné Einsatzkommando v priebehu necelých piatich mesiacov svojej činnosti v Pobaltí!

Jägerova podrobná správa o vraždení Židov je nesmierne cenným originálnym dokumentom zachytávajúcim priebeh holokaustu vo svojej úvodnej podobe na Nemcami ovládanom území ZSSR. Má obrovský význam aj v boji proti všetkým popieračom holokaustu a zločinov Tretej ríše, ktorý je dnes nesmierne aktuálnou témou aj na Slovensku. Bola vyhotovená v piatich exemplároch, zachoval sa len jediný, ktorý je uložený v Centrálnom litovskom archíve vo Vilniuse. Ako sa však takéto vraždiace komando vôbec zrodilo a čo bolo príčinou jeho nasadenia?  

Komando skupín zvláštneho nasadenia v akcii 

Odstrániť všetky hrozby nacistickému režimu

V marci 1941 mal Adolf Hitler dôležité stretnutie s generálmi Wehrmachtu pred začatím pripravovanej Operácie Barbarossa – útoku proti Sovietskemu zväzu. Hitler v prednesenom prejave zdôraznil, že tentoraz pôjde o iný druh vojenského ťaženia, než o aký išlo v roku 1940 na západe. Boj proti komunizmu bude tou najtvrdšou skúškou, aká nemecký národ čaká. V Hitlerovom ponímaní bol komunizmus židovským sprisahaním proti civilizovanému svetu a z jeho uhla pohľadu bolo odstránenie Židov na Nemcami dobytých východných územiach prvoradou a veľmi dôležitou úlohou. Jej vykonaním poveril SS (Schutzstaffel – ochranné oddiely) pod velením Reichsführera-SS Heinricha Himmlera. Ten ponechal priamu realizáciu Hitlerovho nariadenia na SS-Gruppenführerovi Reinhardovi Heydrichovi, stojacemu v čele Hlavného ríšskeho bezpečnostného úradu (RSHA). Veliteľ Einsatzkommanda 3 Karl Jäger riadil popravy Židov najmä na území LitvyHeydrich si následne pozval do priestorov policajnej akadémie v nemeckom meste Pretzsch niekoľko tisíc príslušníkov SS a polície a vytvoril z nich štyri skupiny zvláštneho nasadenia, nazývané Einsatzgruppen. Ich úlohou bolo operovať za líniami nemeckej armády na dobytých územiach ZSSR a dohliadnuť na to, aby z nich boli postupne odstránení všetci obyvatelia predstavujúci hrozbu nacistickému režimu – členovia komunistickej strany, politickí komisári, verejní predstavitelia na vyššej a strednej úrovni, príslušníci sovietskej tajnej polície NKVD, Židia, Rómovia, partizáni.

Štyri Einsatzgruppen vytvorené Heydrichom na jar 1941 mali približne 3000 členov. Pozostávali z mužov slúžiacich v útvaroch tajnej nemeckej polície (Gestapo), v SD (Sicherheitsdienst – bezpečnostná služba SS), v kriminálnej polícii, v poriadkovej polícii i vo Waffen-SS (Zbrane-SS). Každá zo štyroch Einsatzgruppen sa vnútorne členila na menšie útvary nazývané Einsatzkommandos a Sonderkommandos. 

Einsatzgruppe A, na čele ktorej stál už spomínaný Dr. Franz Walter Stahlecker, bola pridelená k Skupine armád Sever. Einsatzgruppe B velil SS-Gruppenführer a generál polície Arthur Nebe a jej operačný priestor zahŕňal územie dnešného Bieloruska, kde postupovala za Skupinou armád Stred. Einsatzgruppe C (veliteľ SS-Brigadeführer Dr. Otto Rasch) bola zaradená k Skupine armád Juh a mala „pacifikovať“ oblasť dnešnej severnej a strednej Ukrajiny. Počtom mužov bola najmenšia Einsatzgruppe D pod velením SS-Standartenführera Dr. Otta Ohlendorfa, operujúca v súčinnosti s 11. armádou na južnej Ukrajine, na Kryme a na Kaukaze.

Posledné sekundy života: Príslušník Einsatzgruppen sa chystá zastreliť židovskú matku s dieťaťom. Ivangorod, Ukrajina, 1942 

Masakry žien i detí

Od úvodných dní vpádu nacistického Nemecka na územie Sovietskeho zväzu sa skupiny zvláštneho nasadenia zameriavali predovšetkým na akcie proti židovskému obyvateľstvu a funkcionárom komunistickej strany. Počas prvej vlny popráv Židov na dobytých územiach ZSSR sa obeťami nacistov stávali väčšinou muži. Problém nastal, keď Himmler požadoval aj odstránenie židovských žien a detí. Stále častejšie sa začali vyskytovať prípady, keď esesáci odmietali vraždiť deti alebo sa z opakovaných popráv psychicky zrútili a museli byť postavení mimo službu. Ríšsky vodca SS sa to snažil vyriešiť tým, že preniesol ťaživé bremeno z popravovania žien a detí z väčšej časti na pomocné policajné jednotky zložené z nekomunistickej časti obyvateľstva dobytých území – najmä Ukrajincov, Lotyšov, ale i Rusov. Tieto novovytvorené oddiely sa regrutovali nielen z policajtov, ale aj z fanatických antisemitov a rôznych násilníkov.

Paul Blobel, strojca masakry Židov v rokline Babi Jar S veľkou podporou miestneho obyvateľstva sa pri prenasledovaní a vraždení Židov stretli aj muži z Einsatzgruppe C, ktorá operovala v oblasti severnej a strednej Ukrajiny. Práve tu došlo k najväčšej masakre spáchanej skupinami zvláštneho nasadenia, a to koncom septembra 1941 po dobytí jej metropoly Kyjeva. Mesto padlo Nemcom do rúk 19. septembra 1941 a spolu s tankami doň vstúpil aj predsunutý oddiel Sonderkommanda 4a z Einsatzgruppe C, ktorému velil SS-Standartenführer Paul Blobel. Ten osobne dorazil do Kyjeva 24. septembra a bol to práve on, kto sa podpísal pod najväčšiu masovú vraždu civilného obyvateľstva od vpádu Nemecka do Sovietskeho zväzu.

 

Babi jar

Odstránenie židovskej populácie Kyjeva prebiehalo v jeden a pol kilometra dlhej rokline neďaleko od mesta, zvanej Babi jar (Babičkina roklina), a trvalo celé dva dni, 29. a 30. septembra 1941. Na priebeh popráv dohliadal Vyšší veliteľ SS a polície na Ukrajine (Höherer SS und Polizeiführer – HSSPF) SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, chladnokrvný zabijak a jeden z najbrutálnejších Himmlerových mužov. Príslušníci popravčích čiat privádzali k rokline vždy skupinku približne 30 až 40 Židov, už predtým násilne vyzlečených, ktorých donútili zostúpiť do jej útrob, ľahnúť si tvárou k zemi a následne ich zastrelili. Jeden z členov Sonderkommanda 4a, Kurt Werner, takto popísal ono jesenné dopoludnie, keď stál na dne rokliny Babi jar a spolu so svojimi kamarátmi vraždil nevinných Židov: „Keď som dorazil do oblasti určenej pre vykonávanie popráv, poslali ma spolu s niekoľkými ďalšími mužmi na dno rokliny. Netrvalo dlho a priviedli k nám po svahu rokliny prvých Židov. Museli si ľahnúť tvárou k zemi. Mali sme tu tri popravčie čaty, každá z nich sa skladala asi z dvanástich mužov. Skupiny Židov posielali dolu zvlášť k jednotlivým čatám. Každá ďalšia skupina Židov si potom musela ľahnúť na telá už predtým zastrelených osôb. Strelci stáli za Židmi a zabíjali ich ranou zozadu. Dodnes si spomínam na hrôzu, ktorá sa Židov zmocnila, keď po príchode na okraj rokliny po prvýkrát uvideli mŕtve telá. Mnohí kričali zdesením. Je takmer nemožné si predstaviť, aké oceľové nervy musel mať človek, aby dokázal robiť takú špinavú prácu. V rokline som strávil celé dopoludnie, pričom som hodiny musel nepretržite strieľať. Potom na mňa pripadlo plnenie zásobníkov do samopalov. Kým som ich plnil, mali zase iní kamaráti za úlohu vykonávať popravy.“ V priebehu dvoch dní tu strelci z útvarov zvláštneho nasadenia zavraždili 33 771 ľudských bytostí – mužov, žien i detí. Išlo o najväčšiu hromadnú popravu spáchanú oddielmi Einsatzgruppen za celé obdobie druhej svetovej vojny.

Dvaja príslušníci Einsatzgruppen v hrobe plného židovských žien.Masakra v rokline Babi jar bola síce najväčšia, ale ani zďaleka nie jediná. Vyše 23 000 Židov povraždili nacisti v ukrajinskom meste Kamenec Podolský, približne rovnaký počet obetí si vyžiadala aj likvidácia židovského geta v Rige a následná poprava jeho obyvateľov v neďalekej Rumbule. Vyhladzovanie Židov v Lotyšsku vykonávali muži z Einsatzgruppe A  s takou horlivosťou, že v podstate už začiatkom jari 1942 svoju prácu ukončili. Z približného počtu 83 000 Židov, ktorí žili v Lotyšsku v čase príchodu nemeckých okupantov, ich prežilo necelých 900. Nikde inde na obsadených územiach ZSSR nedosiahlo systematické vyvražďovanie židovskej populácie takúto efektivitu, keď príslušníci skupín zvláštneho nasadenia vyhladili takmer všetkých Židov v danej krajine a mohli ju označiť za judenfrei – zbavenú Židov. Takú bilanciu nedosiahol ani Karl Jäger v Litve, ktorý ešte vo februári 1942 doplnil svoju správu Stahleckerovi o ďalších takmer 2 000 obetí, ktoré popravilo jeho komando. Stahlecker ako Vyšší veliteľ SS a polície v Ríšskom komisariáte Východ (Reichskomissariat Ostland) nechal na základe správ svojich podriadených vytvoriť mapu okupovaných území husto posiatu rakvami podľa počtu židovských obetí v jednotlivých mestách Pobaltia. Aj táto mapa sa zachovala dodnes, podobne ako Jägerova podrobná správa o popravených Židoch.   

 Pohľad na roklinu Babi Jar pri Kyjeve v roku 1941

Rozsah hrôz Einsatzgruppen

Hoci svoje strašné dielo zavŕšili z väčšej časti už v roku 1942, pôsobili skupiny zvláštneho nasadenia na okupovaných územiach ZSSR až do roku 1944, keď sa museli spolu s Wehrmachtom stiahnuť na západ pred postupujúcou Červenou armádou. Za ten čas podľa odhadov historikov popravili približne 1 až 1,3 milióna židovských mužov, žien a detí. Keď k tomu pripočítame aj nežidovské obete – komunistov, politických komisárov, Rómov, partizánov a ďalšie nepohodlné skupiny obyvateľstva, vzrastie toto číslo asi na 2 milióny! Popravovanie Židov príslušníkmi Einsatzgruppen na okupovaných východných územiach malo tak brutálny charakter, že sa často nazýva aj „holokaust guľkou“.

Hoci skupiny zvláštneho nasadenia páchali tie najhoršie vojnové zločiny, väčšina ich členov za to nikdy nebola spravodlivo potrestaná. V rokoch 1947 – 1948 síce prebiehal v nemeckom Norimbergu súd s dvadsiatimi štyrmi veliteľmi a vyššími dôstojníkmi Einsatzgruppen (a ich útvarmi Einsatzkommandos a Sonderkommandos) a štrnásti z nich boli odsúdení na trest smrti obesením, len štyri rozsudky však boli skutočne vykonané. V roku 1951 bol popravení veliteľ Einsatzgruppe D Otto Ohlendorf, veliteľ Einsatzgruppe B (od novembra 1941, keď vystriedal Arthura Nebeho, ktorý sa psychicky zrútil) Erich Naumann, veliteľ Sonderkommanda 4a a pôvodca masakry v rokline Babi jar Paul Blobel a veliteľ Einsatzkommanda 11b z Einsatzgruppe D Werner Braune. Ďalší obžalovaní dostali doživotné tresty odňatia slobody alebo kratšie tresty, ale väčšina z nich bola po niekoľkých rokoch pobytu za mrežami prepustená na slobodu, čo pozostalí po obetiach právom vnímali ako facku do tváre spravodlivosti.

 

Mgr. Martin Konečný, PhD.Mgr. Martin Konečný, PhD., ukončil doktorandské štúdium v odbore všeobecné dejiny na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove obhájením dizertačnej práce Byzancia v období križiackych výprav 1096 – 1204. Publikoval vedecké štúdie a odborné články v domácich i zahraničných časopisoch ako Archiv orientální, Byzantinoslavica, Historický časopis, Nový orient, Pamiatky a múzeá, Vojenská história, a iné. V súčasnosti pôsobí ako historik vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Je spoluautorom dvoch vojenských výstav – Takí boli naši dedovia : Prvá svetová vojna a východné SlovenskoBoje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc.

 

Použitá literatúra:

Arad, Y./Krakowski, S./Spector, S. (Eds.): The Einsatzgruppen Reports : Selection from the Dispatches of the Nazi Death Squads´Campaign Against the Jews July 1941 – January 1943. New York  1989.

Earl, H.: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945 – 1958 : Atrocity, Law and History. Cambridge 2010.

Gitelman, Z. (Ed.): Bitter Legacy : Confronting the Holocaust in the USSR. Bloomington 1997.

Orbach, W.: The destruction of the Jews in the Nazi-Occupied territories of the USSR. Soviet Jewish Affairs 6/2, 1972, 14 – 51.

Rhodes, R.: Páni nad smrtí. SS skupiny zvláštního nasazení a počátek holokaustu. Praha 2004.

Safrian, H.: Eichmann´s men. New York 2010.

Snyder, T.: Čierna zem. Holokaust ako história a varovanie. Bratislava 2015.

 

Obrazová príloha: www.wikipedia.org, Bundesarchiv

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Angličanka, ktorá poplietla hlavu Hitlerovi

Angličanka, ktorá poplietla hlavu Hitlerovi

Bol Hitler schopný lásky? O Eve Braunovej, Hitlerovej manželke, sa toho napísalo veľa. Tá však nebola jedinou ženou v jeho živote. Führera v 30. rokoch výrazne ovplyvnila tajuplná Unity Valkyrie Mitfordová. O tejto Angličanke sa povrávalo, že je jeho snúbenica. celý článok

Hitlerova kniha vyjde v Nemecku po vyše 70 rokoch

Hitlerova kniha vyjde v Nemecku po vyše 70 rokoch

Vydanie Mein Kampf (Môj boj) je mementom toho, ako to môže dopadnúť, keď sa ľudia nechajú uniesť lacným populizmom, nacionalizmom, národnou a rasovou neznášanlivosťou. Hitlerov manifest plný šovinizmu, radikálneho rasizmu a nezmyslov, vyjde v Nemecku prvý raz od diktátorovej smrti v roku 1945. celý článok

Adolf Hitler mal len jeden semenník

Adolf Hitler mal len jeden semenník

O tom, že vodca Tretej ríše Adolf Hitler mal len jeden semenník, sa povrávalo dlho. Teraz to zrejme definitívne potvrdil nemecký historik. celý článok

Čierna zem : Holokaust ako história a varovanie

Čierna zem : Holokaust ako história a varovanie

„Snyderov odvážny a inovatívny pohľad na holokaust spája Hitlerov rasový svetonázor s deštrukciou štátov a hľadaním nových území a potravy. Jeho myšlienky vedú k podnetným a znepokojujúcim odkazom pre dnešný svet. celý článok

Hitlerovi generáli

Hitlerovi generáli

Milí čitatelia HistoryWeb.sk, z obdobia Rímskej republiky sa tento mesiac presunieme na bojové polia druhej svetovej vojny a predstavíme vám niekoľko známejších, ale aj menej známych vojenských prominentov nacistického Nemecka. celý článok

Diskusia