Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja

Publikované : 09.03.2016 | Zobrazení: 3732 |
6 minút čítania

Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja, tak znie názov výstavy Malokarpatského múzea v Pezinku. Výstava bola otvorená 26. 11. 2015 a návštevníkom po prvýkrát približuje a na jednom mieste sumarizuje vojnové udalosti, ktoré zasiahli Bratislavský kraj od praveku až po druhú svetovú vojnu.

 

Funkčná replika výzbroje a výstroje vojaka rímskych pomocných zborov z 1. stor., (S.C.E.A.R). V pozadí Jupiterov oltárik z Rusoviec, 2.-3. stor., (SAHI – Slovenský archeologický a historický inštitút)Podnetom na realizáciu výstavy sa stala spomienka na 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny – posledného vojenského konfliktu, ktorý zasiahol územie dnešného Bratislavského kraja. Regionálne poňatie výstavy korešponduje so zameraním Malokarpatského múzea v Pezinku. No predstavené udalosti v nejednom prípade presahujú tento rámec, keďže boli súčasťou konfliktov európskych rozmerov.

Aké bitky to boli a aké stopy po sebe zanechali? Aké sú poznatky o prvom známom konflikte, ktorý oblasť Bratislavského kraja zasiahol? Ako sa vyvíjalo vojenstvo v jednotlivých historických obdobiach? Aké obete a následky si bitky vyžiadali? To sú niektoré z otázok, na ktoré výstava prináša odpovede.

Výstava, ktorá potrvá do 31. 3. 2016, je inštalovaná v historických priestoroch budovy Malokarpatského múzea v Pezinku. Členenie výstavy je chronologické. V piatich miestnostiach je prostredníctvom šestnástich panelov priblížená história vojenských konfliktov, ako aj postupný vývoj vojenstva, výzbroje a výstroje. Texty sú doplnené pestrým ilustračným materiálom.

Jadrom výstavy sú exponáty, ktoré dopĺňajú témy na textových paneloch. Vystavené sú historické predmety, archeologické nálezy, ale aj funkčné repliky historickej výzbroje a výstroja prezentované jednak na figurínach, kde predstavujú rekonštrukcie bojovníkov z rôznych časových období, alebo ako solitéry v priestore. Mnohé z vystavených zbierkových predmetov pochádzajú priamo z fondu Malokarpatského múzea v Pezinku, iné môžu návštevníci zhliadnuť vďaka spolupráci s inými inštitúciami.

 

Najstaršie konflikty

Tematicky sa dá výstava rozdeliť do štyroch okruhov, Replika výzbroje a výstroje bojovníka z doby bronzovej, (SNM - Archeologické múzeum)čomu zodpovedá aj inštalácia v budove múzea. Úvodná časť ponúka prehľad o dejinách ozbrojených konfliktov v Bratislavskom kraji od praveku po raný stredovek. Informácie na textových paneloch hovoria o existencii opevnených sídlisk, resp. hradísk od neskorej doby kamennej, ktoré sú dôkazom napätia v spoločnosti už v dávnej minulosti.

Návštevník výstavy má možnosť oboznámiť sa s prvou známou bitkou, ktorá súvisela s blízkym okolím Bratislavského kraja, a to so stretom medzi keltskými Bójmi a ich protivníkmi Dákmi niekedy v polovici 1. storočia pred n. l. Porážka mala pravdepodobne dopad aj na významné opevnené keltské centrum – oppidum nachádzajúce sa na území  dnešnej Bratislavy. Ďalej je pozornosť venovaná obdobiu, keď u nás žili germánske kmene. Vďaka rímskemu historikovi Tacitovi vieme o vzbure synovcov kvádskeho kráľa Vannia proti jeho vláde okolo roku 50 n. l. Dozvieme sa tiež o niekoľko rokov trvajúcich bojoch Rimanov s Germánmi v 2. storočí n. l, známych ako markomanské vojny. Dôkazom mohutnej rímskej ofenzívy sú aj stopy po poľných táboroch légií zachytené na viacerých miestach kraja.

Funkčná replika dela z 15 stor., (agentúra HECTOR)Výstava pokračuje udalosťami z čias raného stredoveku, venuje sa napríklad obliehaniu veľkomoravského kniežaťa Rastislava na hrade Devín v roku 864 Frankami či veľkej bitke pri Bratislave medzi Bavormi a maďarskými kmeňmi v roku 907, ktorá spečatila koniec Veľkomoravskej ríše. Tému uzatvárajú početné spory súvisiace s nástupníctvom na uhorský trón v 11. a 12. storočí.

Vizuálnu stránku prvej výstavnej časti dotvárajú archeologické nálezy. Svoje miesto tu majú sekeromlaty z mladšej a neskorej doby kamennej, ale aj vyspelejšie zbrane ako meč, dýka alebo hroty kopijí a šípov z doby bronzovej a zo staršej doby železnej. Vystavené sú tiež súčasti keltskej výzbroje, predmety súvisiace s konfliktami Germánov a Rimanov či militáriá z čias Veľkej Moravy. Za zmienku stojí možnosť zhliadnuť mimoriadny a doteraz nevystavený nález rímskeho oltára z vojenského tábora v Rusovciach. Na výstave môžete vidieť rekonštrukcie demonštrujúce vzhľad bojovníka z doby bronzovej, podobu vojaka rímskych pomocných zborov a ranostredovekého ozbrojenca.

 

 

Od brnenia k uniforme

Replika historickej uniformy pešieho granátnika francúzskej cisárskej starej gardyNa obdobie včasného stredoveku nadväzujú ďalšie tri tematické okruhy, ktoré sa zaoberajú ozbrojenými konfliktami v období vrcholného a neskorého stredoveku, novoveku, a nakoniec vojnovými udalosťami 19. a 20. storočia. Prvá časť sa venuje 13. až 15. storočiu, informuje o mongolských nájazdoch z rokov 1241/1242 a o vpádoch českého kráľa Přemysla Otakara II. Okrem toho pripomína vzbury veľmožov proti panovníkovi Ladislavovi IV. a výboje Albrechta I. Habsburského z konca 13. storočia. Bokom nezostáva ani zmienka o husitských „spanilých jazdách“ spojená s ich plienením na majetkoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Návštevníci majú možnosť vidieť repliky historickej výzbroje a výstroja, ktoré dokumentujú vývoj vojenstva v priebehu troch storočí.

Okrem chladných zbraní, ako kopija a rôzne druhy mečov, sú verejnosti predstavené i funkčné repliky palných zbraní – arkebúza a delo z 15. storočia. Aj v tomto prípade tvoria dôležitú zložku výstavy archeologické a historické exponáty. Z nich môžeme vyzdvihnúť archeologické nálezy – hroty šípov z lokality Starý zámok II, ležiacej v lesoch nad Pezinkom, ktoré sú priamym dokladom prítomnosti vojsk Přemysla Otakara II. na tomto území.

 

„Kdiz Hayster nemeczky do Modry prityahel,

swug list gest napisal a kuruczom poslal.

Chcete sa braniti anebo poddati,

uherscy wytyazi, dagte my wedety:

Ocskagy kapitan, nadherni mladi pan,

ten list gest preczital, takto odpoved dal:

„Chceme se braniti s nassimi wytyezi,

pane Yezu Kriste, bud nam na pomoczi.“

Ten Hayster nemeczky na to se rozchnewal

z swogim strassnim woyskem k Ternawe pospichal.“

(Úryvok z historickej piesne o bitke pri Trnave roku 1704)

 

Prilba typu pappenheimka, 17.-18. stor., (SNM – Múzeum Červený Kameň)Slová uvedenej piesne by mohli byť pútačom pre predstavenie búrlivých vojnových udalostí v 17. a v 18. storočí, ako boli ozbrojené vystúpenia Štefana Bočkaja, Gabriela Bethlena, Imricha Tököliho a Františka II. Rákociho, či vojna s Turkami v rokoch 1663 – 1664. Vďaka prehľadne podaným informáciám sa môžeme dozvedieť o ťarchách, ktorým boli obce a mestá Bratislavského kraja v dôsledku neustálych bojov vystavené, či spoznať, aké opatrenia sa zavádzali v rámci obrany pred tureckou hrozbou. Posun vo vývoji vojenstva ústiaci do postupne sa formujúcej stálej armády je prezentovaný nielen prostredníctvom textu, ale aj pomocou ilustrácií. K vzácnym kusom exponátov patrí okrem iných zástava mesta Svätý Jur z čias povstania Františka II. Rákociho.

 

Vojny 19. a 20. storočia

Posledná časť výstavy sa venuje ozbrojeným Puška ihlovka s bodákom, druhá polovica 19. stor. (Múzeum mesta Bratislavy a SNM, Múzeum Červený Kameň)konfliktom 19. a 20. storočia. Návštevník dostane základné informácie o priebehu obliehania Bratislavy Napoleonovou armádou v roku 1809 a o následkoch, ktoré si prítomnosť francúzskeho vojska na tomto území vyžiadala. Ďalšia téma prezentuje rakúsko-pruskú bitku pri Lamači v roku 1866. Tento, v tom čase už zbytočný konflikt sa skončil krvipreliatím na jednej i na druhej strane konfliktu. V tejto časti sa návštevník dozvie, aký dopad na porážku Rakúska mala modernizácia armády a zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Prusku. Porážku opisuje aj text, ktorý sa objavil na múroch panovníckeho sídla vo Viedni:

„Dobrovoľníci sú bez gombíkov,

Generáli bez hlavy,

Ministri bez mozgu,

Nuž, musíme všetko stratiť.“

Pozornosť sa venuje aj novej pechotnej zbrani, ktorú Prusi zaviedli do svojej výzbroje – puške ihlovke. Návštevníci sa s ňou môžu oboznámiť nielen prostredníctvom ilustračných nákresov, ale aj cez vystavený originál.

Koniec výstavy približuje udalosti spojené s druhou svetovou vojnou, predovšetkým realizáciu opevňovacích prác a boje vedené pri oslobodzovaní Bratislavského kraja Červenou armádou. K najpútavejším exponátom patria repliky historickej uniformy pešieho granátnika francúzskej cisárskej starej gardy či uniformy vojaka Červenej armády a Wehrmachtu. Vystavené sú aj ďalšie militáriá, ktoré nielen odkazujú na jednotlivé spomenuté témy, ale zároveň reflektujú posun, ktorý vojenstvo zaznamenalo v danom časovom úseku.

Sovietsky samopal PPŠ-41 (Špagin), druhá svetová vojnaVýstava je určená v prvom rade laickej, ale aj odbornej verejnosti. Súčasťou výstavy je pedagogická nadstavba určená deťom. Ďalšie sprievodné podujatie tvorí cyklus prednášok v podaní kurátorov výstavy. Tie dopĺňajú fakty predstavené na výstave a záujemcov oboznamujú s problematikou vojenstva praveku, stredoveku aj novoveku.

 

Ďalšie informácie o výstave Do zbrane! Bitky a bojiska Bratislavského kraja nájdete na webe www.muzeumpezinok.sk alebo na facebooku Malokarpatského múzea v Pezinku.

 

Exponáty a materiály na výstavu poskytli: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum a Múzeum Červený kameň, Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Mestské múzeum v Pezinku, Military historical museum, SAHI – Slovenský archeologický a historický inštitút.

Repliky militárií – výzbroje a výstroja – poskytli vojenské historické skupiny: Hector, Klub vojenskej histórie – Templári z Hradu Bagras a S.C.E.A.R. – Občianske združenie rímskeho vojska a pomocných zborov.

Autori výstavy: PhDr. Július Vavák, PhD., Mgr. Lucia Burdová, Mgr. Lenka Choma Soročinová 

 

 

Mgr. Lenka Choma Soročinová vyštudovala archeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a venuje sa regionálnej archeológii.

Mgr. Lucia Burdová vyštudovala históriu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracuje v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Venuje sa regionálnym dejinám zo zameraním na zbierkový fond Malokarpatského múzea v Pezinku (cechálie, osobnosti regiónu, mestská správa).

 

Použitá literatúra

Dangl, V.: Bitky a Bojiská. Bratislava 1984.

Žudel J./Dubovský, J. a kol: Dejiny Modry. Modra 2006.

 

Obrazová príloha: Lenka Choma Soročinová

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Staroegyptské pohrebiská boli živou súčasťou kultúry a prebiehali tu rozsiahle stavebné aktivity

Staroegyptské pohrebiská boli živou súčasťou kultúry a prebiehali tu rozsiahle stavebné aktivity

Staroegyptské pohrebiská boli živou súčasťou vtedajšej kultúry a rozhodne nie pokojnými miestami večného odpočinku. celý článok

Zažite Egypt s Aidou v divadle...

Zažite Egypt s Aidou v divadle...

Pozývame vás na vernisáž výstavy: Tajomný Egypt: Od archeologického výskumu po operu. Výstava je sprievodným podujatím k pripravovanej inscenácii Verdiho opery Aida v Slovenskom národnom divadle celý článok

Staroegyptské šperky neboli len pre krásu?

Staroegyptské šperky neboli len pre krásu?

Februárová prednáška s Renátou Rábekovou sa uskutoční v stredu 26. februára o 17.00 hod. v Thurzovom dome a odhalí pôvab i históriu staroegyptských šperkov. celý článok

Zločiny kráľovien na Níle: háremové sprisahania

Zločiny kráľovien na Níle: háremové sprisahania

Túžba po moci je stará ako ľudstvo samo. Ani v dejinách starovekého Egypta veru niet núdze o prípady, kedy jej podľahli nielen muži ale i ženy. Kráľovský hárem bol práve tým miestom, kde kráľovné, využívajúc všemožné intrigy, zločiny, vraždy, či dokonca mágiu, kuli svoje smelé plány. celý článok

Aký význam má pohanstvo v dnešnom svete?

Aký význam má pohanstvo v dnešnom svete?

Pôvodné náboženstvá a kulty sa v dnešných dňoch tešia veľkej popularite a novej vlne obľuby. Prežívajú akési znovuzrodenie a čím ďalej tým viac pohlcujú mnohých ľudí, ktorí si svoju vieru či miesto pod slnkom stále hľadajú. celý článok

Diskusia