Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja

Publikované : 09.03.2016 | Zobrazení: 3113 |
6 minút čítania

Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja, tak znie názov výstavy Malokarpatského múzea v Pezinku. Výstava bola otvorená 26. 11. 2015 a návštevníkom po prvýkrát približuje a na jednom mieste sumarizuje vojnové udalosti, ktoré zasiahli Bratislavský kraj od praveku až po druhú svetovú vojnu.

 

Funkčná replika výzbroje a výstroje vojaka rímskych pomocných zborov z 1. stor., (S.C.E.A.R). V pozadí Jupiterov oltárik z Rusoviec, 2.-3. stor., (SAHI – Slovenský archeologický a historický inštitút)Podnetom na realizáciu výstavy sa stala spomienka na 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny – posledného vojenského konfliktu, ktorý zasiahol územie dnešného Bratislavského kraja. Regionálne poňatie výstavy korešponduje so zameraním Malokarpatského múzea v Pezinku. No predstavené udalosti v nejednom prípade presahujú tento rámec, keďže boli súčasťou konfliktov európskych rozmerov.

Aké bitky to boli a aké stopy po sebe zanechali? Aké sú poznatky o prvom známom konflikte, ktorý oblasť Bratislavského kraja zasiahol? Ako sa vyvíjalo vojenstvo v jednotlivých historických obdobiach? Aké obete a následky si bitky vyžiadali? To sú niektoré z otázok, na ktoré výstava prináša odpovede.

Výstava, ktorá potrvá do 31. 3. 2016, je inštalovaná v historických priestoroch budovy Malokarpatského múzea v Pezinku. Členenie výstavy je chronologické. V piatich miestnostiach je prostredníctvom šestnástich panelov priblížená história vojenských konfliktov, ako aj postupný vývoj vojenstva, výzbroje a výstroje. Texty sú doplnené pestrým ilustračným materiálom.

Jadrom výstavy sú exponáty, ktoré dopĺňajú témy na textových paneloch. Vystavené sú historické predmety, archeologické nálezy, ale aj funkčné repliky historickej výzbroje a výstroja prezentované jednak na figurínach, kde predstavujú rekonštrukcie bojovníkov z rôznych časových období, alebo ako solitéry v priestore. Mnohé z vystavených zbierkových predmetov pochádzajú priamo z fondu Malokarpatského múzea v Pezinku, iné môžu návštevníci zhliadnuť vďaka spolupráci s inými inštitúciami.

 

Najstaršie konflikty

Tematicky sa dá výstava rozdeliť do štyroch okruhov, Replika výzbroje a výstroje bojovníka z doby bronzovej, (SNM - Archeologické múzeum)čomu zodpovedá aj inštalácia v budove múzea. Úvodná časť ponúka prehľad o dejinách ozbrojených konfliktov v Bratislavskom kraji od praveku po raný stredovek. Informácie na textových paneloch hovoria o existencii opevnených sídlisk, resp. hradísk od neskorej doby kamennej, ktoré sú dôkazom napätia v spoločnosti už v dávnej minulosti.

Návštevník výstavy má možnosť oboznámiť sa s prvou známou bitkou, ktorá súvisela s blízkym okolím Bratislavského kraja, a to so stretom medzi keltskými Bójmi a ich protivníkmi Dákmi niekedy v polovici 1. storočia pred n. l. Porážka mala pravdepodobne dopad aj na významné opevnené keltské centrum – oppidum nachádzajúce sa na území  dnešnej Bratislavy. Ďalej je pozornosť venovaná obdobiu, keď u nás žili germánske kmene. Vďaka rímskemu historikovi Tacitovi vieme o vzbure synovcov kvádskeho kráľa Vannia proti jeho vláde okolo roku 50 n. l. Dozvieme sa tiež o niekoľko rokov trvajúcich bojoch Rimanov s Germánmi v 2. storočí n. l, známych ako markomanské vojny. Dôkazom mohutnej rímskej ofenzívy sú aj stopy po poľných táboroch légií zachytené na viacerých miestach kraja.

Funkčná replika dela z 15 stor., (agentúra HECTOR)Výstava pokračuje udalosťami z čias raného stredoveku, venuje sa napríklad obliehaniu veľkomoravského kniežaťa Rastislava na hrade Devín v roku 864 Frankami či veľkej bitke pri Bratislave medzi Bavormi a maďarskými kmeňmi v roku 907, ktorá spečatila koniec Veľkomoravskej ríše. Tému uzatvárajú početné spory súvisiace s nástupníctvom na uhorský trón v 11. a 12. storočí.

Vizuálnu stránku prvej výstavnej časti dotvárajú archeologické nálezy. Svoje miesto tu majú sekeromlaty z mladšej a neskorej doby kamennej, ale aj vyspelejšie zbrane ako meč, dýka alebo hroty kopijí a šípov z doby bronzovej a zo staršej doby železnej. Vystavené sú tiež súčasti keltskej výzbroje, predmety súvisiace s konfliktami Germánov a Rimanov či militáriá z čias Veľkej Moravy. Za zmienku stojí možnosť zhliadnuť mimoriadny a doteraz nevystavený nález rímskeho oltára z vojenského tábora v Rusovciach. Na výstave môžete vidieť rekonštrukcie demonštrujúce vzhľad bojovníka z doby bronzovej, podobu vojaka rímskych pomocných zborov a ranostredovekého ozbrojenca.

 

 

Od brnenia k uniforme

Replika historickej uniformy pešieho granátnika francúzskej cisárskej starej gardyNa obdobie včasného stredoveku nadväzujú ďalšie tri tematické okruhy, ktoré sa zaoberajú ozbrojenými konfliktami v období vrcholného a neskorého stredoveku, novoveku, a nakoniec vojnovými udalosťami 19. a 20. storočia. Prvá časť sa venuje 13. až 15. storočiu, informuje o mongolských nájazdoch z rokov 1241/1242 a o vpádoch českého kráľa Přemysla Otakara II. Okrem toho pripomína vzbury veľmožov proti panovníkovi Ladislavovi IV. a výboje Albrechta I. Habsburského z konca 13. storočia. Bokom nezostáva ani zmienka o husitských „spanilých jazdách“ spojená s ich plienením na majetkoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Návštevníci majú možnosť vidieť repliky historickej výzbroje a výstroja, ktoré dokumentujú vývoj vojenstva v priebehu troch storočí.

Okrem chladných zbraní, ako kopija a rôzne druhy mečov, sú verejnosti predstavené i funkčné repliky palných zbraní – arkebúza a delo z 15. storočia. Aj v tomto prípade tvoria dôležitú zložku výstavy archeologické a historické exponáty. Z nich môžeme vyzdvihnúť archeologické nálezy – hroty šípov z lokality Starý zámok II, ležiacej v lesoch nad Pezinkom, ktoré sú priamym dokladom prítomnosti vojsk Přemysla Otakara II. na tomto území.

 

„Kdiz Hayster nemeczky do Modry prityahel,

swug list gest napisal a kuruczom poslal.

Chcete sa braniti anebo poddati,

uherscy wytyazi, dagte my wedety:

Ocskagy kapitan, nadherni mladi pan,

ten list gest preczital, takto odpoved dal:

„Chceme se braniti s nassimi wytyezi,

pane Yezu Kriste, bud nam na pomoczi.“

Ten Hayster nemeczky na to se rozchnewal

z swogim strassnim woyskem k Ternawe pospichal.“

(Úryvok z historickej piesne o bitke pri Trnave roku 1704)

 

Prilba typu pappenheimka, 17.-18. stor., (SNM – Múzeum Červený Kameň)Slová uvedenej piesne by mohli byť pútačom pre predstavenie búrlivých vojnových udalostí v 17. a v 18. storočí, ako boli ozbrojené vystúpenia Štefana Bočkaja, Gabriela Bethlena, Imricha Tököliho a Františka II. Rákociho, či vojna s Turkami v rokoch 1663 – 1664. Vďaka prehľadne podaným informáciám sa môžeme dozvedieť o ťarchách, ktorým boli obce a mestá Bratislavského kraja v dôsledku neustálych bojov vystavené, či spoznať, aké opatrenia sa zavádzali v rámci obrany pred tureckou hrozbou. Posun vo vývoji vojenstva ústiaci do postupne sa formujúcej stálej armády je prezentovaný nielen prostredníctvom textu, ale aj pomocou ilustrácií. K vzácnym kusom exponátov patrí okrem iných zástava mesta Svätý Jur z čias povstania Františka II. Rákociho.

 

Vojny 19. a 20. storočia

Posledná časť výstavy sa venuje ozbrojeným Puška ihlovka s bodákom, druhá polovica 19. stor. (Múzeum mesta Bratislavy a SNM, Múzeum Červený Kameň)konfliktom 19. a 20. storočia. Návštevník dostane základné informácie o priebehu obliehania Bratislavy Napoleonovou armádou v roku 1809 a o následkoch, ktoré si prítomnosť francúzskeho vojska na tomto území vyžiadala. Ďalšia téma prezentuje rakúsko-pruskú bitku pri Lamači v roku 1866. Tento, v tom čase už zbytočný konflikt sa skončil krvipreliatím na jednej i na druhej strane konfliktu. V tejto časti sa návštevník dozvie, aký dopad na porážku Rakúska mala modernizácia armády a zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Prusku. Porážku opisuje aj text, ktorý sa objavil na múroch panovníckeho sídla vo Viedni:

„Dobrovoľníci sú bez gombíkov,

Generáli bez hlavy,

Ministri bez mozgu,

Nuž, musíme všetko stratiť.“

Pozornosť sa venuje aj novej pechotnej zbrani, ktorú Prusi zaviedli do svojej výzbroje – puške ihlovke. Návštevníci sa s ňou môžu oboznámiť nielen prostredníctvom ilustračných nákresov, ale aj cez vystavený originál.

Koniec výstavy približuje udalosti spojené s druhou svetovou vojnou, predovšetkým realizáciu opevňovacích prác a boje vedené pri oslobodzovaní Bratislavského kraja Červenou armádou. K najpútavejším exponátom patria repliky historickej uniformy pešieho granátnika francúzskej cisárskej starej gardy či uniformy vojaka Červenej armády a Wehrmachtu. Vystavené sú aj ďalšie militáriá, ktoré nielen odkazujú na jednotlivé spomenuté témy, ale zároveň reflektujú posun, ktorý vojenstvo zaznamenalo v danom časovom úseku.

Sovietsky samopal PPŠ-41 (Špagin), druhá svetová vojnaVýstava je určená v prvom rade laickej, ale aj odbornej verejnosti. Súčasťou výstavy je pedagogická nadstavba určená deťom. Ďalšie sprievodné podujatie tvorí cyklus prednášok v podaní kurátorov výstavy. Tie dopĺňajú fakty predstavené na výstave a záujemcov oboznamujú s problematikou vojenstva praveku, stredoveku aj novoveku.

 

Ďalšie informácie o výstave Do zbrane! Bitky a bojiska Bratislavského kraja nájdete na webe www.muzeumpezinok.sk alebo na facebooku Malokarpatského múzea v Pezinku.

 

Exponáty a materiály na výstavu poskytli: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum a Múzeum Červený kameň, Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Mestské múzeum v Pezinku, Military historical museum, SAHI – Slovenský archeologický a historický inštitút.

Repliky militárií – výzbroje a výstroja – poskytli vojenské historické skupiny: Hector, Klub vojenskej histórie – Templári z Hradu Bagras a S.C.E.A.R. – Občianske združenie rímskeho vojska a pomocných zborov.

Autori výstavy: PhDr. Július Vavák, PhD., Mgr. Lucia Burdová, Mgr. Lenka Choma Soročinová 

 

 

Mgr. Lenka Choma Soročinová vyštudovala archeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a venuje sa regionálnej archeológii.

Mgr. Lucia Burdová vyštudovala históriu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracuje v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Venuje sa regionálnym dejinám zo zameraním na zbierkový fond Malokarpatského múzea v Pezinku (cechálie, osobnosti regiónu, mestská správa).

 

Použitá literatúra

Dangl, V.: Bitky a Bojiská. Bratislava 1984.

Žudel J./Dubovský, J. a kol: Dejiny Modry. Modra 2006.

 

Obrazová príloha: Lenka Choma Soročinová

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Zlatí faraóni z Tanidy

Zlatí faraóni z Tanidy

Senzačný objav francúzskeho egyptológa Pierra Monteta v Tanide (východná delta) vyniesol na svetlo sveta kráľovské pohrebisko panovníkov 21. a 22. dynastie, ktorí vládli v Treťom prechodnom období, v turbulentnej dobe, kedy sa kedysi mocný ramessovský Egypt zmenil z jednotnej ríše na množstvo väčšíc celý článok

Ako sa Štefánik stal svetovým politikom?

Ako sa Štefánik stal svetovým politikom?

Koho považujete za najväčšieho Slováka? Podľa celoslovenskej ankety je ním pre väčšinu z nás generál Milan Rastislav Štefánik. V roku 2019 si navyše pripomíname jeho 100. výročie úmrtia. celý článok

Abúsír a Abú Guráb: nové objavy v ríši slnečného boha

Abúsír a Abú Guráb: nové objavy v ríši slnečného boha

Slnečný kult zažíval v Egypte v období 5. dynastie prvú etapu svojho intenzívneho rozvoja. V Abúsíre vznikli počas tohto obdobia pyramídové komplexy štyroch egyptských panovníkov. celý článok

Prečo naši predkovia oslavovali letný slnovrat a pálili Jánske ohne?

Prečo naši predkovia oslavovali letný slnovrat a pálili Jánske ohne?

Stredoslovenské múzeum privíta v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou azda najznámejšiu slovenskú etnologičku. celý článok

Aké šperky nosili starí Egypťania?

Aké šperky nosili starí Egypťania?

Zdobili sa starovekí Egypťania šperkmi iba pre ich krásu? Alebo ich symbolika pre nich predstavovala najmä ochranný prvok? celý článok

Diskusia