Čo je kultúrna história? (knižná recenzia)

Publikované : 22.01.2013 | Komentárov: 2 | Zobrazení: 5315

Anglického historika Petra Burka nie je potrebné predstavovať. V súčasnosti patrí k výrazným osobnostiam európskeho dejepisectva. Viacerými svojimi knihami zásadným spôsobom ovplyvňuje nazeranie na historiografiu. Vďaka prekladom jeho diel do češtiny, napr.: Francouzská revoluce v dějepisectví: škola Annales (1929 – 1989) (2004); Lidová kultura v raně novověké Evropě (2005); Variety kulturních dějin (2006); Žebráci, šarlatáni, papežové: historická antropologie raně novověké Itálie; Eseje o vnímání a komunikaci (2007); Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi (2008) a Jazyky a společenství v raně novověké Evropě  (2011) môžeme spoznávať jeho kladenie otázok v histórii a písanie o nej.

Peter Burke sa venoval a stále sa zaoberá predovšetkým kultúrnou históriou. Svoje skúsenosti a poznatky z danej oblasti sa pokúsil pretaviť do knihy, ktorá čitateľom prehľadne a zrozumiteľne vysvetlí, akým spôsobom charakterizujeme kultúrnu históriu, resp. čo si máme pod týmto pojmom predstaviť. Zároveň sa snažil poukázať, ako sa postupne menil a neustále sa mení štýl písania o kultúrnej histórii. Podobne ako vo svojich predchádzajúcich knihách, aj v tejto P. Burke ukázal svoju rozhľadenosť.

V prvej kapitole autor priblížil najstaršie korene kultúrnej histórie, jej formovanie a dobové súvislosti jej vzniku. Práce P. Burka vynikajú práve v objasňovaní širších historických okolností pôvodu nových tém v historiografii. Pochopenie dejinného kontextu lepšie napomáha porozumeniu samotnej historickej témy, resp. problémov a otázok, ktoré si historici vo svojich prácach kládli.

V nasledujúcich kapitolách sa autor venoval ďalším aspektom dotvárajúcim kultúrnu históriu. Z jeho rozboru jednoznačne vyplýva, že veľký podiel na podobe kultúrnej histórie pripisuje niekoľkým novým smerom, ako napr. historickej antropológii a mikrohistórii, ale aj rastúcej dezilúzii z tzv. veľkého rozprávania o pokroku, o vzniku a vývoji modernej západnej civilizácie od starovekého Grécka a Ríma smerom ku kresťanstvu, renesancii a priemyselnej revolúcii. Na zmenu v kultúrnej histórii vplývali podľa P. Burka práce štyroch spoločenskovedných teoretikov − literárneho teoretika Michaila Bachtina (1875 − 1975), sociológa s celoživotným záujmom o históriu Norberta Eliasa (1897 − 1990), filozofa a teoretika kultúry Michaela Foucaulta (1926 − 1984) a sociológa Pierra Bourdieua (1930 − 2002). Každý z uvedených bádateľov výrazným spôsobom prispel k novému zmýšľaniu o kultúre a ich práce umožnili historikom otvárať nové témy a formulovať nové otázky. S tými čitateľov oboznámil v nasledujúcich dvoch kapitolách. V nich môžeme sledovať ustavičné autorove pochybnosti. Autor si uvedomuje zvraty v kladení otázok a hľadaní nových téz v historiografii, neraz previazaných na aktuálne problémy súčasných spoločností.

Detailnejšie rozoberieme tému, ktorá zarezonovala v kultúrnej histórii. V slovenskej historiografii zatiaľ nie je veľmi reflektovaná, objavuje sa len sporadicky. Tou témou je konštrukcia kultúry či „konštrukcia sociálnej reality“. Na začiatku boli podľa P. Burka prírodovedci a filozofovia, ktorí začali spochybňovať tvrdenia o objektivite poznania. A. Einstein sa vyjadril, že o tom, čo pozorujeme, vždy rozhoduje určitá naša teória. Filozofi sa pridali výrokmi, napr. A. Schopenhauer povedal: „Svet je moja predstava;“ F. Nietzsche sa vyslovil: „Pravda je skôr vytváraná než objavovaná.“ Kultúrny antropológ  C. Geertz uviedol do života termín interpretatívna teória kultúry, pretože antropológia nemôže byť vedou pátrajúcou po zákone, ale vedou hľadajúcou význam. Všetky tieto zmeny v uvažovaní sa, samozrejme, prejavili i u historikov.

Pri skúmaní dejinných udalostí začali historici stále viac ponímať viaceré aspekty. Uvedomili si, že rôzni ľudia môžu vnímať „tú istú“ udalosť alebo štruktúru z rôznych uhlov pohľadov. Tým vzniká otázka, či – alebo presnejšie, do akej miery alebo akým spôsobom – vedci konštruujú objekty svojho štúdia. Zároveň to bol počiatok pochopenia historikov, že obrazy a texty skrátka len „reprezentujú“ či odrážajú alebo napodobňujú sociálnu realitu. Tieto úvahy priniesli zásadný zlom v nazeraní na mnohé oblasti v histórii. P. Burke v knihe píše o konštruovaní tried, komunít, individuálnych identít, či dokonca monarchií.

Tieto zmeny sa dotkli takmer všetkých oblastí historiografie. Veľmi výrazne sa tento obrat dotkol úvah o národe či etniku. P. Burke uvádza, že sociálne kategórie, kedysi ponímané ako pevné a nemenné, sú teraz vnímané ako pružné a pohyblivé. Preto niektorí bádatelia hovoria o konštrukte etník či kmeňov. S podobnými úvahami o utváraní Slovanov prostredníctvom byzantských historikov naposledy vstúpil do literatúry archeológ Florin Curta (2008), stretnúc sa s drvivou kritikou zo strany niektorých českých archeológov. Podobných prác sa v zahraničnej literatúre objavuje viac. V českej archeologickej literatúre ich zmapoval P. Květina (2010). V slovenskej historiografii táto téma absentuje. Napriek tomu, že nedávne debaty o „starých Slovákoch“ ponúkali široký priestor na teoretické úvahy a diskusiu. Čiastočne sa tejto témy dotkol J. Steinhübel v úvahe o včasnostredovekom národe (2011).

Rôzne témy a prístupy kultúrnej histórie sú v slovenskej historiografii málo reflektované (napr. otázka historickej pamäti), alebo sa zatiaľ ani len neotvorili (napr. kultúrna história politiky). Zrejme si budeme musieť ešte počkať na inú dobu, ktorá tieto témy vyvolá, prípadne otvorí úplne iné – práve tie, aké budú aktuálne trápiť našu spoločnosť.

 

Hana Chorvátová

 

Použitá literatúra

Curta, F.: Utváření Slovanů (se zvláštním zřetelem k Čechám a Moravě). Archeologické rozhledy 60, 2008, 643 – 694.

Květina, P.: Archeologie smyšlené identity. Archeologické rozhledy 62, 2010, 629 – 660.

Steinhübel, J.: Včasnostredoveký národ a jeho dejiny. In: Karolínska kultúra a Slovensko. Ed. V. Turčan.: Zborník Slovenského národného múzea, Archeológia, Suplementum 4. Bratislava 2011, s. 105 – 116.

 

 

 

Peter Burke: Co je kulturní historie? Prel. Stanislav Pavlíček. 1. vydanie. Praha : Dokořán 2011. 220 strán, mäkká väzba. ISBN 978-80-7363-302-8.

 

 

 

Obrazová príloha: www.dokoran.cz, www.wikipedia.org.

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Nezabiješ! Iba ak kvôli majetku

Nezabiješ! Iba ak kvôli majetku

Mestečko Himberany, kde sa dej románu Doktor Mráz odohráva, i všetky jeho postavy sú fiktívne. Zlo a nenávisť, opísané v knihe, sú však natoľko realistické, že z nich behá skutočný mráz po chrbte. celý článok

Túžil svätý Vojtech zomrieť ako mučeník?

Túžil svätý Vojtech zomrieť ako mučeník?

Predvlani ubehlo 1120 rokov od smrti druhého pražského biskupa, mnícha, misionára a „prvého českého Európana“ Vojtecha. Vydavateľstvo Vyšehrad pri tejto príležitosti znovu pripravilo latinsko-český preklad mladšej spomedzi dvoch súdobých svätovojtešských legiend od jeho súputníka Bruna z Querfurtu celý článok

Prečo idú chlapi do vojny?

Prečo idú chlapi do vojny?

Otázka, prečo idú chlapi do vojny, tak či onak formulovaná, stojí za nepreberným množstvom odborných štúdií, reportáží, úvah či rozmanitých prejavov umeleckej výpovede. celý článok

Alexander Mach bol srdcom fašista

Alexander Mach bol srdcom fašista

Necelých 40 rokov po jeho smrti sme sa konečne dočkali prvého kvalitného a komplexného životopisu jednej z najčernejších postáv slovenských dejín Alexandra Macha. Autorom je mladý historik Anton Hruboň a jeho kniha vychádza z dlhoročného výskumu v slovenských, českých a nemeckých archívoch. celý článok

Sienkiewicz sa nebál ani politickej konfrontácie

Sienkiewicz sa nebál ani politickej konfrontácie

Jeho meno je neodvratne späté s veľdielami poľskej beletrie. Ohňom a mečom, Potopa, Pan Wolodyjowski či Quo Vadis sú tituly, ktoré hladili poľskú dušu v časoch, keď sa kedysi hrdý národ hrbil pod vládou cudzích mocností. celý článok

Diskusia (2)

pridať

 • #103 | lunica | 16.03.2013 22:51

  slovenskí historici - novovekári predsa len diskurz o etnicite a národe rozbehli: http://www.forumhistoriae.sk/-/ako-skumat-narod-devat-studii-o-etnicite-a-nacionalizme?redirect=http%3A%2F%2Fwww.forumhistoriae.sk%2Fe-kniznica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0YGJEQQLCmNQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
  škoda, že do raného stredoveku táto téma nedorazila

  Reagovať
 • #104 | lunica | 16.03.2013 23:00

  ešte raz link: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/20872/ako_skumat_narod.pdf

  Reagovať

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený. Prihláste sa alebo registrujte sa.