Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Bibliotheca Alexandrina (nový časopis)

Publikované : 29.07.2013 | Zobrazení: 4592 |
3 minúty čítania

Vážení čitatelia,

 

pred niekoľkými dňami vyšlo prvé číslo nového periodika s názvom Bibliotheca Alexandrina. Ide o recenzované vedecké periodikum s ročnou periodicitou, vydávané z iniciatívy Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Zborník publikuje texty zo starovekých dejín a z príbuzných odborov v širokom zmysle slova. V rámci dejín staroveku nemá žiadne časové ani obsahové vymedzenie. Svoje miesto si v ňom nájdu aj práce venujúce sa recepcii antiky a byzantským dejinám.

Bibliotheca Alexandrina poskytuje priestor všetkým odborníkom, ktorých vedecká a výskumná práca sa zameriava na rôzne aspekty starovekých civilizácií – teda nielen na politické a vojenské dejiny, ale aj na hospodárske, sociálne a kultúrne dejiny, na otázky spojené s vývojom starovekých jazykov, na prežívanie predovšetkým antických civilizácií a kultúr v neskorších obdobiach (tzv. recepcia). Priestor môže poskytnúť aj odborníkom, ktorí sa zameriavajú na dejiny umenia, na rôzne stránky materiálnej kultúry, na literatúru, jednoducho na všetky stránky života ľudí starovekého sveta.

Nové periodikum nie je bohaté len obsahom. Publikuje vedecké štúdie a odborné články, preklady významných textov, ale aj správy o rôznych vedeckých akciách, recenzie o odborných knihách domácej i zahraničnej produkcie. Snaží sa informovať aj o dejinách odboru – či už o významných inštitúciách, odborných a vydavateľských projektoch alebo o popredných odborníkoch, ktorí formovali a formujú odbor starovekých dejín u nás i v zahraničí.

Naším základným cieľom je vytvoriť spoločnú platformu pre výskum starovekých dejín na Slovensku, fórum pre výmenu informácií o podujatiach, knihách, aktuálnych výskumoch a, samozrejme, priestor na publikovanie vedeckých výstupov. Tým by sme chceli prispieť k rozvoju starovekých dejín na Slovensku a časom sa orientovať aj na rozvíjanie spolupráce so zahraničnými partnermi.

 

V prvom čísle nájdete tieto príspevky:

 

 Bibliotheca Alexandrina I/ 2013

 

Úvodné slovo (Pavol Valachovič)

 

Štúdie

 • KLOKNER, Tomáš: Pramenná základňa k výskumu rímskeho alimentačného programu
 • BABIC, Marek: Literárna percepcia mostov v historickom kontexte rímskej antiky
 • RADA, Adam: Lucius Aelius Seianus – jeho politický význam a odkaz
 • HABAJ, Michal: Herodotos – pater mendaciorum. Vznik antickej tradície určujúcej renesančnú recepciu Herodota
 • BALCÁREK, Petr: Karneolová intaglie z Rybáren – Uherského Hradiště. Příspěvek k interpretaci
 • VALACHOVIČ, Pavol: Jozef Maliak a štúdium dejín staroveku

Materiály

 • HABAJ, Michal: Behistúnsky nápis a nástup Dareia I. na perzský trón
 • KRAMÁR, Marek: Dejiny diadochov v Polyainovom spise „Στρατηγικά“, I. časť
 • JURIČKOVÁ, Eva – VALACHOVIČ, Pavol: Počiatky výskumu rímskych dejín vo Veľkej Británii (Z dejín historiografie starovekého Ríma)

Recenzie

 • POTTER, David: The Victor´s Crown. A History of Ancient Sport from Homer to Byzantium. Oxford 2012. (Alexandra Ostertagová)
 • VALACHOVIČ, Pavol: Stručné dejiny starovekého Grécka. Prešov 2012. (Michal Habaj)
 • HAYWOOD, John: Chronicle of the Ancient World (3500 BC – AD 476). A complete guide to the great ancient civilizations: Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome. London 2012. (Alexandra Ostertagová)
 • VAN DE MIEROOP, Marc: Dějiny starověkého Blízkeho východu, okolo 3000 – 323 př. Kr. Přeložil Jiří Prosecký. Praha 2010. (Mária Gaššová)
 • KLOKNER, Tomáš – VALACHOVIČ, Pavol (edd.): Až za hranicu oikumeny. Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku. Brno 2012. (Denis Hakszer)
 • ADKINS, Lesley – ADKINS, Roy A.: Antický Řím. Encyklopedická príručka. Přeložili Petr Kitzler a Mai Havrdová Fathi. Praha 2012. (Tomáš Klokner)

Správy

 • Vedecká konferencia Das Amphitheater der Lagerstadt Carnuntum – Überlegungen zur Restaurierung und Präsentation. Internationales Kolloquium des Archäologischen Parks Carnuntum und der Gesellschaft der Freunde Carnuntums. Petronell-Carnuntum, 28. – 29. 10. 2011. (Tomáš Klokner)
 • Vedecké kolokvium Aktuálne výzvy výskumu a vyučovania dejín a kultúry antického Ríma. Ružomberok, 28. 6. 2012. (Tomáš Klokner)
 • Marcus Aurelius opäť na Slovensku. (Pavol Valachovič)
 • Konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis. Košice, 28. 9. 2012. (Tomáš Klokner)
 • Medzinárodná konferencia Antické tradice v renesanční kultuře. Olomouc 19. – 20. 2. 2013. (Michal Habaj)

Príloha

 • Arché. Výber komentovanej literatúry z dejín antického staroveku za roky 2008 – 2010

 

Publikáciu možno zakúpiť v knižnici Historického seminára v hlavnej budove Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 4. poschodie, č. dv. 425 (cena 5 €). Príspevky do ďalších čísiel sa prijímajú na e-mailovej adrese: bibliothecaalexandrina.journal@gmail.com.

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Luxusná keramika sa na územie Slovenska dovážala z Rímskej ríše

Luxusná keramika sa na územie Slovenska dovážala z Rímskej ríše

Po letnej prestávke odhalí Stredoslovenské múzeum ďalšie z klenotov a tajomstiev, ktoré ukrýva vo svojom depozite. Výnimočnú keramiku typickej červenohnedej farby známu pod názvom „terra sigillata“... celý článok

Čo znamenali pre Egypťanov oázy?

Čo znamenali pre Egypťanov oázy?

Egypt bol centrom života, či už politického, kultúrneho, spoločenského alebo obchodného. Mohli by sme povedať, že v minulosti sa všetko „točilo“ okolo tejto krajiny na Níle. Aj dnes patrí medzi najnavštevovanejšie miesta sveta a jeho sláva neupadla ani po stáročiach. celý článok

Vydá Tell el-Retábí ďalšie staroegyptské tajomstvá?

Vydá Tell el-Retábí ďalšie staroegyptské tajomstvá?

Slovenská časť poľsko-slovenského archeologického tímu začala v pondelok 19. augusta 2019 už jedenástu sezónu terénneho výskumu na egyptskej lokalite Tell el-Retábí. Odborníci tu budú pokračovať v odkrývaní hyksóskych pohrebísk a sídlisk, starých 3 600 až 3 700 až rokov. celý článok

Ako sa reštaurujú záhadné mortuáriá v múzeu?

Ako sa reštaurujú záhadné mortuáriá v múzeu?

Viete, čo sa ukrýva za záhadným názvom „mortuáriá“? Stredoslovenské múzeum má vo svojich zbierkach najväčšiu kolekciu mortuárií v rámci krajín bývalej habsburskej monarchie. celý článok

V Bratislave ožije známy šachový automat

V Bratislave ožije známy šachový automat

Občianske združenie Kempelenopolis a Univerzitná knižnica v Bratislave Vás srdečne pozývajú na prednášku a šachovú exhibíciu Kempelenovho Turka. celý článok

Diskusia