Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Akí boli bohovia starých Keltov? (2. časť)

Publikované : 05.12.2012 | Zobrazení: 10245 |
4 minúty čítania

Predchádzajúca časť

Ľudské obete – prejav barbarstva?

Ako sme už uviedli, u Keltov bolo rozšírené obetovanie ľudí, čo však neznamená, že ich náboženstvo bolo primitívne či barbarské. Vo všetkých tradičných spoločnostiach bola ľudská obeť neobyčajne mocným a zložitým náboženským symbolom, čo vysvetľuje, prečo sa tak dlho udržala u starých Germánov, Dákov, Keltov a Rimanov.

U Keltov existoval kult ľudskej hlavy. Bojovníci odrezávali hlavy mŕtvych nepriateľov, pripevňovali si ich k sedlám koní alebo pribíjali na svoje príbytky. S týmto kultom sa spájajú dve významné svätyne. V oppide Entremont viedla k svätyni asi 100 m dlhá cesta lemovaná sochami héroov. Vo vnútri boli výklenky pre ľudské lebky. Podobný nález je aj z oppida Roquepertuse. Obidve lokality sa nachádzajú na juhu dnešného Francúzska.

Kult hlavy máme doložený aj z územia Slovenska. Z lokalít Slovenské Pravno a Horné Orešany pochádzajú nálezy tzv. maskovitých spôn. Ďalším dôkazom môžu byť terčíky z ľudských lebiek, ktoré sa našli na viacerých miestach Slovenska, i keď tu nemôžeme vylúčiť aj praktické využitie (napríklad pri výrobe odevov).

V iných oblastiach nenachádzame keltské chrámy podobné tým z južného Francúzska. Skôr máme doklady o posvätných miestach kultového charakteru, ohradených plotom, ohradou alebo priekopou. Často to však bol len kus zeme, kde bol háj s posvätnými stromami alebo len s jedným stromom, či kôl alebo stĺp.

 

Zázračné predmety

Posvätné mohli byť aj samotné predmety. V Írsku bol magický kotol symbolom hojnosti a nesmrteľnosti a často sa našiel na posvätnom mieste. Pri niektorých obradoch sa v kotle varilo magické pivo pre výživu a posilnenie božstiev. V kulte bol dôležitý rituálny šperk, napríklad nákrčník s pečatidlovými koncami, ďalej figúrky diviakov, koní, psov, závesné kolieska, amulety a podobne.

Zvláštne postavenie medzi ozdobami Keltov zaujíma nákrčník – torques, ktorý sa objavuje už v 5. storočí pred Kristom. Pravdepodobne ho nosili významní jednotlivci ako znak spoločenského postavenia. V dobe historickej keltskej expanzie sa situácia mení a v hroboch z 3. storočia pred Kristom nachádzame nákrčníky iba veľmi vzácne. Vo vrcholnej etape vývoja laténskej spoločnosti, v 2. a prvej polovici 1. storočia pred Kristom, sa torques objavuje v silne schematizovanej podobe na minciach alebo na kultových plastikách v západokeltskom prostredí. Zdá sa, akoby nákrčník prestal byť symbolom spoločenského postavenia a vstúpil do sveta náboženských predstáv. U nás poznáme napríklad nálezy nákrčníkov z Myjavy, z Hrkoviec, z hradiska v Pružine a z depotu v Istebnom.

 

Symboly na minciach

Dosiaľ nedoceneným prameňom poznania keltských náboženských motívov sú symboly na keltských minciach. Napríklad na tzv. minciach s lýrovitým znakom z juhozápadného Slovenska sa ako výtvarný prvok azda s hlbšou náboženskou symbolikou vyskytujú rôzne znaky, ako lýrovitý znak, rozličné hviezdy a podobne. Na rube mladších strieborných mincí, známych z územia Bratislavy, sa nachádza jazdec alebo koník s motívom kolieska s lúčmi, okrídlený kentaur, gryf alebo drak či had. Časť numizmatikov vidí v týchto symboloch len doplnkovú výzdobu, iní im pripisujú náboženský význam.

Súčasťou náboženských obradov bolo tiež veštenie, aj keď sa zdá, že Kelti sa naň nespoliehali tak ako Germáni alebo Slovania. Iba Strabón uvádza, že niekedy sekli ľudskú obeť mečom do boku a podľa jej kŕčov predpovedali budúcnosť.

Náboženský svet starých Keltov sa odrážal i v pohrebnom ríte. V čase ich etnogenézy a pred expanziou pochovávali Kelti nespálené telá pod mohylami. Zvlášť kniežacia vrstva raných Keltov bola pochovávaná vo veľkých komorových hrobkách pod veľkými mohylami s pohrebným vozom. Počas expanzie sa objavujú pohrebiská s hlbokými jamami, ale už bez navŕšených mohýl – tzv. ploché keltské pohrebiská. Potom pohrebiská miznú. O tom všetkom sa viac dozviete v článku B. Šebestu.

 

Nálezy na Slovensku

Na území Slovenska máme doloženú keltskú svätyňu na centrálnom hradisku Havránok v katastri Liptovskej Sielnice nad vodnou nádržou Liptovská Mara, kde sa na žiaroviskách spaľovali obetné dary, ako šperky, mince, poľnohospodárske plodiny a zvieratá, zatiaľ čo v hlboko zapustenej jame v strede objektu ležali pozostatky ľudských obetí. Obetisko slúžilo pomerne dlhú dobu a jeho charakter dokazuje, že muselo ísť o významné náboženské centrum. Okrem vnútorného priestoru svätyne sa náboženské rituály so žiarovými obetami odohrávali aj pri kamennej stéle pri hradbách.

Inými náboženskými a kultovými prejavmi boli obete alebo dary bohom na niektorých posvätných miestach. Dokonca aj časť vojnovej koristi sa obetovala bohom. Ako obetné miesta mohli slúžiť rôzne prírodné útvary, ale i brody, jaskyne a podobne. Na obetisku v Udiči-Prosnom sa spaľovali predmety zo železa, bronzu a zlata, ďalej keramika a určité časti tiel zvierat i ľudí. Medzi kosťami boli takmer výlučne zastúpené lebky a kosti dolných končatín, čiže na oheň sa dostávali len „symbolické“ časti zvierat nevhodné na konzum. Niečo podobné platí aj pre kosti ľudských jedincov (napr. časti lebiek bez tvárovej časti) Obetisko sa nachádzalo v odľahlom horskom údolí. Podobné miesto sa podarilo identifikovať aj pri Trenčianskych Bohuslaviciach, no zatiaľ bez ľudských obetí.

Vo výpočtoch možných dokladov keltskej viery z územia Slovenska by sme mohli pokračovať. Keltský náboženský život bol bohatý; každá jeho časť je zaujímavá a nabitá informáciami. Darmo – tento národ osídlil obrovské priestory Európy a Ázie a do svojej kultúry aplikoval podnety mnohých etník.

 

Tento článok vychádza z autorovho staršieho textu pre časopis História.

 

Mgr. Branislav Kovár, vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil v časopise Historická revue. Zúčastnil sa archeologických expedícii v Kuvajte a v Guatemale. Robí na dizertačnej práci na Archeologickom ústave SAV. Momentálne pracuje pre Historyweb.sk.

 

Čurný, M. – Jakab, J. – Kovár, B. – Marková, K. – Samuel, M.: Terčíky z ľudských lebiek z

územia Slovenska (doba železná). Študijné zvesti AÚ SAV 39, 2006, 145–157

Filip, J.: Keltská civilizace a její dědictví. Praha 1996.

Frazer, J. G.: Zlatá ratolest. Praha 1977.

Kovár, B.: Viera legendárnych druidov. História 9 – 10, 2004, 2 – 4.

Pieta, K.: Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska. Bratislava 1996.

Pieta, K.: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra 2008.

Podborský, V.: Náboženství našich prapředků. Brno 1993.

Podolinská, T.: Keltská mytológia. Historická revue 9, 2008, 54 – 61.

Podolinská, T.: Z keltského náboženstva. Historická revue 9, 2008, 62 – 63.

Obrazová príloha: Pieta 2008, M. Čurný, B. Kovár www.wikipedia.org

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Keltskí muži, ktorí nie sú „muži“

Keltskí muži, ktorí nie sú „muži“

Často diskutovanou témou dneška je genderová ideológia. Myšlienka existencie „viacerých pohlaví“ vyvoláva niekedy i negatívne reakcie. V článku nechcem analyzovať dnešnú dobu, ale zameriam sa na mladšiu dobu železnú, keď strednú Európu obývali Kelti. celý článok

Keltské rituály na Smradľavom vrchu

Keltské rituály na Smradľavom vrchu

Keltské svätyne nepatria medzi časté archeologické objavy na Slovensku. Aktuálne sa realizuje výskum ďalšej keltskej lokality. celý článok

Zánik keltského panstva na strednom Dunaji

Zánik keltského panstva na strednom Dunaji

Keltská civilizácia existovala na strednom Dunaji štyri storočia, no na prelome letopočtov nastal aj jej súmrak. Keltská spoločnosť zanikla a na jej miesto prišli germánske kmene, ktoré na dunajskej hranici zastavila Rímska ríša. celý článok

Akí boli bohovia starých Keltov? (1. časť)

Akí boli bohovia starých Keltov? (1. časť)

Keltské kmene obývali počas viacerých storočí obrovské územia Európy od Britských ostrovov po Iberský polostrov, od Sliezska po Stredozemné more, od pobrežia Atlantického oceána po Karpaty a svojou expanziou sa dostali až do Malej Ázie. celý článok

A nakoniec príde smrť...

A nakoniec príde smrť...

Neoddeliteľnou súčasťou ľudskej existencie je smrť. Žiadna bytosť tohto sveta, nami chápaného ako pozemského, sa jej nevyhne. Život končí z rôznych dôvodov. Boj, choroba, staroba. Spôsob, akým človek odišiel na onen svet, sa často prejaví aj v pocte, ktorá mu pred poslednou cestou bola vzdaná. celý článok

Diskusia